• ۰۱ تیر ۱۳۹۳

    نخستین کتاب زیست شناسی پیشرفته سلول های بنیادین بالغ منتشر شد

    به گزارش گروه علمی ایرنا، این کتاب مشتمل بر سرفصل هایی حاوی شرح مکانیسم ها و رویدادهای زیستی سلول های بنیادین به قلم دکتر سمیه کاظم نژاد متخصص بیوشیمی بالینی و مدیر گروه پژوهشی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی پژوهشگاه ابن سینا است. دکتر محمدمهدی آخوندی، رییس پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا درمورد کتاب زیست شناسی پیشرفته سلول های بنیادین بالغ اظهار داشت: این کتاب برآیند توانمندی، اشتیاق و تجربه گرایی محققین جوان، متخصص و مجرب دانش سلول های بنیادین و پزشکی بازساختی است. وی افزود: نویسندگان این کتاب تلاش کرده اند ضمن دسته بندی مناسب سازوکارها و رویدادهای زیستی سلول های بنیادین، به روزترین یافته ها را ارایه دهند و پیوند مسایل زیستی و راه کارهای سلول درمانی و پزشکی بازساختی را توضیح دهند. آخوندی اظهار داشت: به دنبال شناخت ابزارها و سازوکارهای زیستی جدید، در سال های اخیر دانش پزشکی شاهد تحولات شگرفی بوده به طوری که شناخت ماهیت و مختصات زیستی سلول های بنیادین خود به تنهایی در شکل گیری مفاهیمی نوین و دگرگون کننده در حوزه ترمیم، نوسازی و جوان سازی بافت های مختلف تحول ساز بوده است. وی افزود: آشکار است که با وجود چنین گسترش چشم گیری در عرصه کاربرد بالینی و سازوکارهای درمانی، بدنه پژوهش های زیستی و پزشکی کشور، ناگزیر از حرکت در مسیر پیوند و تلفیق پژوهش های بنیادی و مطالعات بالینی است. آخوندی ادامه داد: این نوع نگاه کاربرد محور، مستلزم دستیابی به شناخت عمیق بنیادهای نظری، فرضیه ها و آگاهی از تجربه های زیستی است که بدون مطالعه و جستار دقیق و طبقه بندی شده در این یافته ها امکان پذیر نیست؛ از این رو، در چنین شرایطی تامین منابع مناسب و معتبر علمی دربرگیرنده مطالعات و مفاهیم به روز، وظیفه ای خطیر محسوب می شود که به طور قطع در سرعت بخشی به پیشرفت علمی کشور و فراگیری آن تاثیرگذار است. سمیه کاظم نژاد نیز در مورد این کتاب توضیح داد: با توجه به کمبود منابع معتبر در زمینه اصول و سازوکارهای زیست شناختی این سلول ها در مجموعه نشر دانشگاهی، تلاش کردیم جدیدترین مطالب و یافته های علمی در زمینه زیست شناسی سلول های بنیادین، چالش ها و چشم اندازهای مطرح در توسعه جایگاه و نقش این ابزار زیستی در علوم پزشکی و ره یافت های درمانی را، در قالب کتاب ˈزیست شناسی پیشرفتۀ سلول های بنیادین بالغˈ تدوین و ارایه کنیم. وی با بیان اینکه هدف از تالیف این اثر، توسعه دانش و تلاش برای آسان سازی درک زیست شناختی این شاخه نوظهور از علوم زیست شناسی و پزشکی است، افزود: این کتاب دستاورد هم افزایی، توانمندی، اشتیاق و مشارکت گروهی از محققان جوان و مجرب عرصه سلول های بنیادین و پزشکی بازساختی است. کاظم نژاد گفت: نویسندگان این کتاب تلاش کرده اند تا ضمن دسته بندی مناسب سازوکارها و عملکرد زیستی سلول های بنیادین، به روزترین یافته ها را فراروی مخاطبان قرار دهند و پیوند مسایل زیستی و راه کارهای سلول درمانی و پزشکی بازساختی را معرفی کنند. بر اساس این گزارش، کتاب زیست شناسی پیشرفته سلول های بنیادین بالغ، در قطع وزیری، در 200 صفحه و با قیمت 120 هزار ریال مشتمل بر 9 فصل با عناوین ویژگی های سلول های بنیادین، بیان و عملکرد ژن های پرتوانی در سلول های بنیادین بالغ، کنام سلول های بنیادین بالغین و کنام مغز استخوان تدوین شده است. تنظیم طول عمر سلول های بنیادین بالغ، انعطاف پذیری سلول های بنیادین بالغ، فاکتورهای کلیدی دخیل در تمایز و ترافیک سلول های بنیادین، سلول های بنیادین پرتوان القایی؛ ویژگی ها و چشم اندازها و سلول های بنیادین سرطانی نیز از دیگر فصل های این کتاب است.