بیمه های طرف قرارداد

  1. نیروهای مسلح: فقط داروخانه
  2. تأمین اجتماعی: خدمات آزمایشگاهی و داروخانه
  3. بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک ملت و بانک تجارت و بانک توسعه صادرات: طبق قرارداد بانکی
  4. خدمات درمانی: خدمات آزمایشگاهی، ویزیت زنان و جراحی های الکتیو و داروخانه