• تفسیر آزمایش اسپرم

  • Sperm conc:17.7 Motility (A+B+C): 72.9 Rapid Prog .Motility(A): 7.3 Slow Prog.Motility(B): 41.2Non-Prog.Motility(C): 24.4 Immotility(D):27.1 Morph: %Normal Froms who 3rd10.9 Msc:12.9Pmsc(A):1.3 Pmsc(B):7.3 Fsc:5.4 Velocity:5 Smi:56 volume:5 viscosity:normal ph:8 wbc:many

  • با سلام

    در بسیاری موارد فاکتورهایی در آزمایش ­ها درخواست می­شوند که ضرورتی برای آنها وجود ندارد یا مواردی باید درخواست شوند که خواسته نمی­شوند. گاهی اوقات نیز استانداردهای آزمایشگاه ­ها و واحدهای سنجش آنها با استانداردهای آزمایشگاه­ های مرکز فوق تخصصی ابن­ سینا تفاوت دارند. از این رو با پوزش از جناب عالی از تفسیر جواب آزمایش­ هایی که خارج از مرکز انجام شده­ اند، معذوریم.

پرسش های مشابه

دسته بندی ها